KNOWLEDGE AND PRACTICE OF FEEDING 6 - 36 MONTH-OLD CHILDREN ON SUPPLEMENTARY FOOD AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN'S HOSPITAL 1, HOCHIMINH CITY

Phạm Minh Châu, Nghiêm Nguyệt Thu, Nguyễn Văn Hiến

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Aims: To determine the caregivers' knowledge of complementary feeding timing and to evaluate the caregivers' practices on the use of milk and complementary feeding.


Method: A cross-sectional study was carried out from November 2021 to March 2022 on 256 children who visited the Nutritional Clinic of Children's Hospital 1,, Hochiminh City.


Results: The results showed that the correct knowledge about when to feed children with flour, porridge, and rice was respectively 70,3%,; 29,7%; 7,4%. The rate of children breastfed was 23,0%, the rate of children using bottles and artificial nipples was 60,8%.


Conclusions: It is necessary to continue promoting communication measures to guide the child's feeding in the complementary feeding period.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Các bài báo tương tự

Ông/Bà cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.