[1]
Pham , M.C. , Nghiem , N.T. và Nguyen , V.H. 2022. KNOWLEDGE AND PRACTICE OF FEEDING 6 - 36 MONTH-OLD CHILDREN ON SUPPLEMENTARY FOOD AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN’S HOSPITAL 1, HOCHIMINH CITY. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 2E (tháng 6 2022), 16-23. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/110.