[1]
Hoang , T.N., Tran , T.Q.A., Huynh , N.P., Dang, T.T., Nguyen, T.T.U. và Tran, Q.B. 2022. HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL RISK FACTORS IN ADULTS IN NGHI LOC DISTRICT, NGHE AN PROVINCE, 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 18, 2E (tháng 6 2022), 33-43. DOI:https://doi.org/10.56283/1859-0381/114.