HOANG , T. N.; TRAN , T. Q. A.; HUYNH , N. P.; DANG, T. T.; NGUYEN, T. T. U.; TRAN, Q. B. HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL RISK FACTORS IN ADULTS IN NGHI LOC DISTRICT, NGHE AN PROVINCE, 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 18, n. 2E, p. 33-43, 2022. DOI: 10.56283/1859-0381/114. Disponível em: https://jnf.org.vn/index.php/jfns/article/view/114. Acesso em: 25 tháng 6. 2022.