Đoàn , T. K. T., Nguyễn , Q. D. và Phạm , C. D. (2022) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TRONG ĐỢT KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2020”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 17(1), tr 78-86. doi: 10.56283/1859-0381/81.