[1]
T. K. T. Đoàn, Q. D. Nguyễn, và C. D. Phạm, “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TRONG ĐỢT KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2020”, VN J Nutr Food, vol 17, số p.h 1, tr 78-86, tháng 6 2022.