Pham , M. C. ., N. T. Nghiem, và V. H. Nguyen. “KNOWLEDGE AND PRACTICE OF FEEDING 6 - 36 MONTH-OLD CHILDREN ON SUPPLEMENTARY FOOD AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN’S HOSPITAL 1, HOCHIMINH CITY”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Sáu 2022, tr 16-23, doi:10.56283/1859-0381/110.