Hoang , T. N., T. Q. A. Tran, N. P. Huynh, T. T. Dang, T. T. U. Nguyen, và Q. B. Tran. “HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL RISK FACTORS IN ADULTS IN NGHI LOC DISTRICT, NGHE AN PROVINCE, 2020”. 2022. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, Tháng Sáu 2022, tr 33-43, doi:10.56283/1859-0381/114.