Nguyen, Thi Trung Thu, và Quang Binh Tran. “DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Sáu 23, 2022): 1-8. Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://jnf.org.vn/index.php/jfns/article/view/104.