Bui, Thi Huyen, Thi Ngoc Tran, Thi Thu Hang Dao, Minh Hai Tran, và Trong Hung Nguyen. “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE GASTROINTESTINAL SURGERY PREPARED AT VIETNAM-GERMANY FRIENDSHIP HOSPITAL IN 2021-2022”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Sáu 16, 2022): 57-63. Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://jnf.org.vn/index.php/jfns/article/view/106.