Pham , Minh Chau, Nguyet Thu Nghiem, và Van Hien Nguyen. “KNOWLEDGE AND PRACTICE OF FEEDING 6 - 36 MONTH-OLD CHILDREN ON SUPPLEMENTARY FOOD AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN’S HOSPITAL 1, HOCHIMINH CITY”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Sáu 15, 2022): 16-23. Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://jnf.org.vn/index.php/jfns/article/view/110.