Đoàn , Thị Kim Thoa, Quang Dũng Nguyễn, và Công Danh Phạm. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TRONG ĐỢT KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2020”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 17, no. 1 (Tháng Sáu 24, 2022): 78-86. Truy cập Tháng Sáu 25, 2022. https://jnf.org.vn/index.php/jfns/article/view/81.