Tòa soạn Tạp chí sẽ có thư mời chuyên gia phản biện về từng lĩnh vực chuyên môn, kèm theo là tên bài báo và tóm tắt tài báo có ẩn danh tác giả.

Chuyên gia phản biện cần đăng nhập để tạo username và password qua mục ĐĂNG NHẬP trang web của Tạp chí Dinh dưỡng và thực phẩm.

Sau khi chuyên gia đồng ý làm phản biện cho bài báo, Tòa soạn Tạp chí sẽ gửi toàn văn bài báo đã ẩn danh tác giả và Bản nhận xét bài báo.

Chuyên gia phản biện sẽ đọc và ghi nhận xét, góp ý chỉnh sửa trực tiếp dưới dạng track change vào bản thảo bài báo. Căn cứ vào những nội dung yêu cầu, chuyên gia phản biện cũng hoàn thành Bản nhận xét bài báo và gửi kèm với bản thảo bài báo có track change cho Tòa soạn.

Tòa soạn sẽ gửi nội dung nhận xét đã ẩn danh chuyên gia phản biện cho tác giả bài báo để chỉnh sửa và giải trình. Bản thảo bài báo và bản giải trình (có ẩn danh tác giả) này sẽ được gửi lại cho chuyên gia phản biện nếu được yêu cầu để đánh giá nội dung chỉnh sửa của tác giả bài báo.